Vận chuyển các chất qua màng sinh chất – Trắc nghiệm online

  • Số câu hỏi: 10 câu
  • Thời gian làm bài 20 phút
  • Số lần làm bài/thành viên: 1 lần

Cần chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính cầm tay. Nếu đã sẵn sàng thì mở đề!

Bảng xếp hạng: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 10 điểm
TTHọ TênNộp bài lúcĐiểmTỉ lệ
Đang tải danh sách
No data available