Thử sức với 10 câu trắc nghiệm online Quy luật Menđen [Phần 1]

Tuyển chọn 10 câu trắc nghiệm phần quy luật di truyền phân li là phân li độc lập. Đây là những câu luyện giúp chống liệt điểm môn sinh.

Bạn nên đọc qua nội dung này ở sách giao khoa trước khi tiến hành làm bài. Sau khi kết thúc bạn nhận ngay kết quả có kèm theo đề, bài làm chi tiết của mình và đáp án cho từng câu.

Nội dung câu hỏi được tuyển chọn và trích lại từ Tài liệu luyện thi sinh học 4.0. Mã ID trong câu hỏi cũng chính là mã ID trong tài liệu.

+ Số câu hỏi: 10
+ Thời gian làm bài: 10 phút
+ Biên tập: Quảng Văn Hải

One thought on “Thử sức với 10 câu trắc nghiệm online Quy luật Menđen [Phần 1]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *