Loading…
Miễn phí vận chuyển
Chất lượng tốt nhất
Hỗ trợ 24/24

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể

91 viewsLiên kết gen
0

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Trong một phép lai giữa hai cây có kiểu hình khác nhau, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1: 2: 1. Cho biết không xảy ra đột biến và không xảy ra hoán vị gen. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
Chọn:
A. Ab/ab×aB/ab
B. AB/aB×Ab/aB
C. AB/ab×Ab/aB
D. AB/ab×Ab/ab
#40019

Asked question