Câu 7, đề chọn HSG sinh học 12 – Quảng Ngãi (2019-2020)

58 viewsDi truyềnĐa bội Đột biến Quy luật di truyền
0

Một loài thực vật, thực hiện phép lai P: AAbb $\times$ aaBB, thu được các hợp tử F1. Xử lí  các hợp tử F1 bằng cônxisin. Biết rằng hiệu quả gây đột biến đa bội đạt 72%, các hợp tử đều phát triển thành cây F1. Các cây F1 đều giảm phân bình thường và thể tứ bội chủ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, trong số các giao tử có 1 alen trội của F1 thì giao tử đơn bội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Trích câu 7, đề chọn HSG sinh học 12 năm 2019 – 2020, tỉnh Quảng Ngãi

Asked question
Write your answer.