Câu 6, đề chọn HSG sinh 12 năm học 2019-2020 – Quảng Ngãi

0

1. Có 10 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra hiện tượng đột biến nhưng có hoán vị gen ở 3 tế bào. Theo lí thuyết, hãy cho biết:

a. Có tối đa bao nhiêu loại giao tử được tạo ra.

b. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra.

c. Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

2. Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Cho cây dị hợp 2 cặp gen lai với cây dị hợp 2 cặp gen, thu được F1 có tỉ lệ phân li theo kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1. Nếu cho 1 cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích thì có thể thu được đời con bao nhiêu kiểu gen?

Trích câu 6, đề chọn HSG sinh 12 năm học 2019-2020 – Quảng Ngãi

Asked question
Write your answer.