[30162] Đời con của phép lai nào sau đây mỗi kiểu hình chỉ ứng với một kiểu gen?

83 viewsDi truyềnKiểu gen Kiểu hình Quy luật di truyền
0

[30162] Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Đời con của phép lai nào sau đây mỗi kiểu hình chỉ ứng với một kiểu gen?
A. AaBb × AaBb
B. AaBb × aabb.
C. AABb × AaBb.
D. AaBb × aaBb.

Asked question
Write your answer.