[30160] Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11:1?

115 viewsDi truyềnKiểu hình Phân li kiểu hinh Tỉ lệ 11:1
0

[30160] Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11:1?
A. AAaa × AAaa.
B. AAaa × Aaaa.
C. AAaa × AAAa.
D. Aaaa × Aaaa.

Edited question
Write your answer.