[30157] Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

39 viewsDi truyềnKiểu gen Kiểu hình Phép lai
0

[30157] Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả hai loại alen A và B cho kiểu hình hoa đỏ, các kiều gen khác đều cho kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen d quy định lá xẻ thùy. Phép lai P: AaBbDd × aaBbDd, thu được F1. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. F1 có 3 loại kiểu gen đồng họp tử quy định kiểu hình hoa trắng, lá xẻ thùy.
B. F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá nguyên.
C. F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá xẻ thùy.
D. F1 có 46,875% số cây hoa trắng, lá nguyên.

Changed status to publish
Write your answer.