[30156] Phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1.

0

[30156] Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1.
(1) AaBbdd × AABBDD.
(2) AaBBDD × AABbDD.
(3) Aabbdd × AaBbdd.
(4) AaBbdd × aaBbdd.
(5) AaBbDD × AABbdd.
(6) AaBBdd × AabbDD.
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.

Asked question
Write your answer.