[30155] Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen

18 viewsDi truyềnQuy luật di truyền Tỉ lệ giao tử
0

[30155] Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen Aabb tạo ra loại giao tử Ab chiểm tỉ lệ
A. 50%.
B. 75%.
C. 12,5%.
D. 25%.

Asked question
Write your answer.