[30154] Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB × AABb

18 viewsDi truyềnQuy luật di truyền Số loại kiểu gen
0

[30154] Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB × AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Asked question
Write your answer.