[30153] Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra

19 viewsDi truyềnQuy luật di truyền Số loại giao tử
0

[30153] Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A. 2.
B. 6.
C. 8.
D. 4.

Asked question
Write your answer.