[30152] Tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là

39 viewsDi truyềnFa Lai phân tích Quy luật di truyền
0

[30152] Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; nếu chỉ có một loại alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội thì cho kiểu hình hoa trắng. Lai hai cây (P) có hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 lai với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp gen nói trên thu được Fa. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là
A. 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.
B. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa đỏ.
C. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.
D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Edited question
Write your answer.