[30143] Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

35 viewsDi truyềngiảm phân Giao tử
0

[30143] Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. ABb và a hoặc aBb và A.
B. Abb và B hoặc ABB và
C. ABB và abb hoặc AAB và aab.
D. ABb và A hoặc aBb và a.

Edited question
Write your answer.