[30104] Bản chất quy luật phân li của Menđen là

38 viewsDi truyềnMenden Quy luật di truyền
0

[30104] Bản chất quy luật phân li của Menđen là
A. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1.
B. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.
C. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1.
D. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

Asked question
Write your answer.