[30100] Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật

89 viewsDi truyềnQuy luật di truyền
0

[30100] Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ: 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật
A. di truyền liên kết với giới tính.
B. phân li.
C. tác động đa hiệu của gen.
D. tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen).

Asked question
Write your answer.