[30098] Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen

28 viewsDi truyềnKiểu gen Kiểu hình Tính trạng
0

[30098] Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen
A. đồng hợp trội.
B. đồng hợp lặn.
C. đồng hợp trội và dị hợp.
D. dị hợp.

Asked question
Write your answer.