[30069] Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào là giống thuần chủng về cả 3 cặp gen?

27 viewsDi truyềnKiểu gen Thuần chủng
0

[30069] Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào là giống thuần chủng về cả 3 cặp gen?
A. AABbDd.
B. aaBBdd.
C. AaBBDd.
D. AaBbDd.

Asked question
Write your answer.