[30054] Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

32 viewsDi truyềnDi truyền ngoài nhân
0

[30054] Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.
B. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.
C. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào.
D. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.

Asked question
Write your answer.