[30042] Một trong những đặc điểm của thường biến là

0

[30042] Một trong những đặc điểm của thường biến là
A. di truyền được cho đời sau và là nguyên liệu của tiến hóa.
B. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.
C. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
D. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.

Asked question
Write your answer.