[30023] Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể

0

[30023] Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng
A. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử
B. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết
C. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau
D. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng

Asked question
Write your answer.