GO.sinhhoc.org | Reputations

Asked a question
[30160] Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11:1?

[30160] Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30157] Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

[30157] Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả hai loại alen A và B cho kiểu hình hoa đỏ, các kiều gen khác đều...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30156] Phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1.

[30156] Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1. (1) AaBbdd × AABBDD. (2) AaBBDD...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30152] Tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là

[30152] Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30149] Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

[30149] Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30146] Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do

[30146] Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30143] Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

[30143] Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30142] Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là

[30142] Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30109] Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn ra bình thường. Kiểu gen của F1 là

[30109] Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F1),...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30104] Bản chất quy luật phân li của Menđen là

[30104] Bản chất quy luật phân li của Menđen là A. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1. B. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá...

26 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30100] Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật

[30100] Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ...

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30098] Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen

[30098] Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính...

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30069] Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào là giống thuần chủng về cả 3 cặp gen?

[30069] Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào là giống thuần chủng về cả 3 cặp gen? A. AABbDd. B. aaBBdd. C. AaBBDd. D. AaBbDd.

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30056] Ở sinh vật nhân thực, các gen trong cùng một tế bào

[30056] Ở sinh vật nhân thực, các gen trong cùng một tế bào A. luôn giống nhau về số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit. B. luôn phân li độc...

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30054] Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

[30054] Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng? A. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực....

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30042] Một trong những đặc điểm của thường biến là

[30042] Một trong những đặc điểm của thường biến là A. di truyền được cho đời sau và là nguyên liệu của tiến hóa. B. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính....

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30027] Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về thường biến?

[30027] Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về thường biến? (1) Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc. (2) Một số loài thú ở xứ...

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30023] Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể

[30023] Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng A. sẽ phân li độc lập trong...

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30012] Lai hai cây quả đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 899 cây quả đỏ và 300 cây

[30012] Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai hai cây quả đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 899 cây quả đỏ và...

25 Tháng Mười Hai, 2019 2
Asked a question
[30011] Ở một loài thực vật lưỡng bội, lai hai cây hoa đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây

[30011] Ở một loài thực vật lưỡng bội, lai hai cây hoa đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây hoa đỏ và 140 cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến,...

24 Tháng Mười Hai, 2019 2
Load More