fbpx

Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. coli có chứa N15 phóng xạ… #10047

47 viewsBài tập

Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa $N^{15}$ phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có $N^{14}$, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. coli có chứa $N^{15}$ phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Changed status to publish