fbpx

Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực… #10046

44 viewsLý thuyết

Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực
A. chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen.
B. cần có sự tham gia của enzim ligaza.
C. chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất.
D. cần môi trường nội bào cung cấp các nuclêôtit A, T, G, X.

Changed status to publish