fbpx

Số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp khi gen nhân đôi một lần là… #10045

42 viewsBài tập

Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nuclêôtit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp là
A. 100.
B. 190.
C. 90.
D. 180.

Changed status to publish