fbpx

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tự nhân đôi của tái bản ADN? #10043

59 viewsLý thuyết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tự nhân đôi của tái bản ADN?
A. Sự tự nhân đôi của ADN diễn ra trong tế bào ở kì giữa của quá trình phân bào.
B. Sau một lần tự nhân đôi, từ một phân tử ADN hình thành nên 2 phân tử ADN giống nhau, trong đó 1 phân tử ADN có hai mạch được tổng hợp mới hoàn toàn.
C. Cơ chế tự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
D. Mạch ADN mới được tổng hợp liên tục theo chiều 3’-5’.

Changed status to publish