1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Thành phần hóa học của tế bào
  5. Nước

Nước

Cấu trúc:

  • Được cấu tạo bởi 2 nguyên tố là H và O.
  • Gồm 3 nguyên tử: 2H và 1O liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị không cân => Làm cho phân tử nước có tính phân cực.

Các đặc tính hóa lí:

Phân tử nước có tính phân cực nên chúng có thể liên kết với nhau và liên kết với các ion khác bằng liên kết hiđrô

Vai trò của nước đối với tế bào

  • Thành phần cấu tạo của tế bào
  • Dung môi hòa tan các chất (ion)
  • Môi trường cho các phản ứng sinh hóa
  • Nguyên liêu cho một số phản ứng sinh hóa

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/cac-nguyen-to-hoa-hoc-va-nuoc.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?