1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Thành phần hóa học của tế bào
  5. Các nguyên tố hóa học

Các nguyên tố hóa học

Nguyên tố đa lượng:

  • Gồm: C, H, O, N, Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg
  • Vài trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ

Nguyên tố vi lượng:

  • Gồm: F, Fe, Cu, Mn, Mo, Se, Zn, Co, B, Cr, I,…
  • Vài trò: tham gia (cấu tạo nên các chất) đều hòa quá trình chuyển hóa vật chất.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/cac-nguyen-to-hoa-hoc-va-nuoc.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?