1. Home
  2. Docs
  3. Giới thiệu chung về thế giới sống
  4. Các cấp tổ chức của thế giới sống
  5. Các cấp tổ chức

Các cấp tổ chức

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống!

Tham khảo: http://www.quangvanhai.net/2014/09/cac-cap-to-chuc-cua-gioi-song.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 1 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?