1. Home
  2. Docs
  3. Giới thiệu chung về thế giới sống
  4. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Các cấp tổ chức của thế giới sống

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Bài học

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1 Không

Bạn muốn giúp đỡ?