1. Home
  2. Docs
  3. Giới thiệu chung về thế giới sống
  4. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Các cấp tổ chức của thế giới sống

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Danh mục vài viết trong chủ đề này

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 2 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?