1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Di truyền phân tử
  5. Điều hòa hoạt động của gen

Điều hòa hoạt động của gen

Điều hòa hoạt động của gen là điều hoạt lượng sản phẩn của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống trong từng giai đoạn

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/08/dieu-hoa-hoat-dong-cua-gen.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?