1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Các quy luật di truyền
  5. Tương tác gen

Tương tác gen

Tương tác gen là sự tương tác của các gen không alen trong quá trình hình thành một tính trạng. Thực chất là sản phẩm của các gen tương tác với nhau để hình thành nên một loại kiểu hình.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/tuong-tac-gen-va-tac-dong-da-hieu-cua-gen.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?