1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Các quy luật di truyền
  5. Quy luật phân li độc lập

Quy luật phân li độc lập

Các tính trạng khách nhau do các gen năm trên các cặp NST tương đồng khác nhau quy định thì sự di truyền của tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của các tính trạng kia

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/quy-luat-phan-ly-doc-lap.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?