1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Các quy luật di truyền
  5. Liên kết gen

Liên kết gen

Các tính trạng do các gen không alen cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau tạo nên nhóm gen liên kết.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/lien-ket-hoan-toan.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?