1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Các quy luật di truyền
  5. Hoán vị gen

Hoán vị gen

Các gen cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau, tuy nhiên vị trí (locus) các gen trên NST càng cách xa nhau thì có thể xảy ra hoán vị. Tần số hoán vị phụ thuộc vào khoảng các giữa các gen trên NST.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/hoan-vi-gen.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 1 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?