Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về: Thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp như sau: Về thành phần cấu tạo: + Tảo: Thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulozo. Có lục lạp. Chất dự trữ là tinh bột + Nấm: Thành tế bào được cấu tạo bằng kitin. Không […]

Xem thêm