Hậu quả của bệnh thông giữa hai tâm thất ở tim người đối với quá trình trao đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan

Bệnh có lỗ thông giữa hai tâm thất ở tim người sẽ gây ra hậu quả đối với việc trong đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan như sau: Khi tâm thất co thì thì máu từ tâm thất trái đi vào tâm thất phải qua lỗ thông giữa hai tâm thất […]

Xem thêm