Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc Y thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt. II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều […]

Continue reading