Ưu điểm của phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép

Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu điểm so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép là: Tính đặc hiệu cao hơn, mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua. Cho phép […]

Xem thêm