Đột biến xảy ra ở gen điều hòa có thể ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc

Trong hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là Lac I) thì biểu hiện của các gen cấu trúc có thể bị ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng cụ thể như sau: Không ảnh hưởng đến biểu hiện của gen […]

Xem thêm