Quá trình khử nitrat ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học và gây hại cho cây trồng

Khử nitrat ở thực vật bao gồm khử nitrat đồng hóa để tạo nên các chất hữu cơ (chuyển nitrat vào các chất hữu cơ chứ không tham gia sản sinh ra năng lượng và khử nitrat dị hóa diễn ra trong hô hấp kị khí. Trong phạm vi chương trình sinh học phổ thông […]

Xem thêm