Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?

0 Comments

Câu 111:
Một loài động vật cố 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hỉệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
(1) AaaBbDdEe.
(2) ABbDdEe.
(3) AaBBbDdEe.
(4) AaBbDdEe.
(5) AaBbDdEEe.
(6) AaBbDddEe.
A. 5.
B. 3.
C.2.
D.4.

Changed status to publish
Viết câu trả lời của bạn...