Tỉ lệ ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 là bao nhiêu?

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trồi hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trồi hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: $\frac{AB}{ab}X^{D}X^{d}$ × $\frac{AB}{ab}X^{D}Y$ thu được F1. Trong tổ số ruồi F1, ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Biết rằng, không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là bao nhiêu?
A. 1,25%
B. 2,5%
C. 3,75%
D. 7,5%
(Trích đề kiểm tra HK1 – Huế năm học 2017-2018)

Answered question
0

Thành viên?

Đăng nhập để xem nội dung.
Answered question
Viết câu trả lời của bạn...

Thông báo: hệ thống kiểm tra thẻ đang bảo trì, quý khách vui lòng giữ lại mã thẻ! Cảm ơn! Bỏ qua