Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

Câu 102: Phép lai P: ♀$X^AX^a$ × ♂$X^aY$, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?
A. $X^AX^AY$.
B. $X^AX^AX^a$.
C. $X^aX^aY$.
D. $X^AX^aX^a$.

Asked question
Viết câu trả lời của bạn...