Theo lí thuyết, F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ

Câu 100: Phép lai P: $frac{Ab}{aB}times frac{ab}{ab}$ , thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ
A. 30%.
B. 40%.
C. 10%.
D. 20%.

Asked question
Viết câu trả lời của bạn...

Thông báo: hệ thống kiểm tra thẻ đang bảo trì, quý khách vui lòng giữ lại mã thẻ! Cảm ơn! Bỏ qua