phát biểu nào sau đây về thế hệ F1 là sai?

Câu 112: Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. Hai cặp gen đang xét cùng nẳm trên một cặp nhiễm sấc thể.
B. Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.
C. Trong tồng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tì lệ 4/7.
D. F1 có 10 loạỉ kiểu gen.

Asked question
Viết câu trả lời của bạn...

Thông báo: hệ thống kiểm tra thẻ đang bảo trì, quý khách vui lòng giữ lại mã thẻ! Cảm ơn! Bỏ qua