Phát biểu nào sau đây đúng về sự di truyền bệnh P và M ở người trong phả hệ sau?

Câu 120: Phả hệ ở hình sau mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người:

Bệnh P do một trong hai alen cửa một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng ừên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người ừong phả hệ.
B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 – 13 là 1/24.
C. Người số 7 khồng mang alen quy định bệnh P.
D. Xác suất sinh con thứ nhất ỉà con gái và không bị bệnh của cặp 12 – 13 là 5/12.

Changed status to publish
Viết câu trả lời của bạn...