Loài nào trong chuỗi thức ăn sau thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

Câu 92: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hồ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?
A. Cây ngô.
B. Nhái.
C. Diều hâu.
D. Sâu ăn lá ngô.

Asked question
Viết câu trả lời của bạn...

Thông báo: hệ thống kiểm tra thẻ đang bảo trì, quý khách vui lòng giữ lại mã thẻ! Cảm ơn! Bỏ qua