Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 104: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
B. Kích thước quần thể thường dao động từ giá ưị tối thiểu tới giá trị tối đa.
C. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể càng cao.
D. Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.

Asked question
Viết câu trả lời của bạn...