đề thi HSG 9

123 viewsđơn-phân
0 Comments

2 tế bào mầm A và B của cùng 1 loài, trong đó tế bào A là tế bào phát sinh giao tử đực, tế bào B là tế bào phát sinh giao tử cái. 2 tế bào này cùng trải qua vùng sinh sản,vùng sinh trưởng và vùng chín để hình thành giao tử.
Tổng số lần nhiễm sắc thể nhân đôi của cả 2 tế bào ở vùng sinh sản là 12. Số giao tử được tạo ra từ tế bào A gấp 16 lần số giao tử được tạo ra từ tế bào B.
a) Xác định số lần nguyên phân của tế bào A và tế bào B tại vùng sinh sản?
b) Các giao tử được tạo ra từ tế bào A và tế bào B đều tham gia vào quá trình thụ tinh để tạo các hợp tử. Tính số cá thể con được hình thành, nếu tỷ lệ thụ tinh của giao tử đực là 6,25%, của giao tử cái là 100% và khả năng phát triển của hợp tử thành cá thể con là 75%

Changed status to publish
Viết câu trả lời của bạn...